Toshiba VFD

Regular price $609.00 Sale

VFD, 2Hp,460V 3 Phase   

VFS15-4015PL-W